ප්‍රදර්ශන ශාලාව - Xuzhou Pinyuan Electronic Technology Co., Ltd.
  • s_බැනරය

ප්රදර්ශන ශාලාව

ප්රදර්ශන ශාලාව

අපි පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය කරන ප්‍රධාන නිෂ්පාදන වන්නේ අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් බෝන් ඩෙන්සිටෝමීටර ශ්‍රේණිය, ඩීඑක්ස්ඒ අස්ථි ඩෙන්සිටෝමෙට්‍රි ශ්‍රේණිය, පෙනහළු ක්‍රියාකාරී පරීක්ෂක ශ්‍රේණිය සහ ධමනි සිහින් වීම හඳුනාගැනීමේ මාලාවයි.නිෂ්පාදනවලට ස්වාධීන බුද්ධිමය දේපල හිමිකම් ඇති අතර ජාතික පේටන්ට් බලපත්‍ර සහ පරිගණක ප්‍රකාශන හිමිකම් සහතික ගණනාවක් ලබාගෙන ඇත.